top of page
Ka Preach New Logo.jpg

KÁZÁNÍ CFE-KA  MVV a základní hodnoty

Evangelizace katolické víry

Katoličtí evangelizátoři víry chtějí, aby všichni lidé osobně znali Ježíše – protože právě z tohoto osobního a intimního vztahu budeme chtít ostatní seznamovat s Kristem. Toto je poslání, které nám dal Ježíš ve Velkém poslání, když nám řekl: „Jděte tedy a získávejte učedníky ze všech národů“. (Matouš 28:19). Toto je srdce Nové evangelizace. JEHO KOŘENY: Slovo „evangelismus“ pochází z řeckého slova „euangelizomai“, což doslova znamená „přinášet dobrou zprávu“. V moderní době papež Pavel VI. důrazně napsal: „Evangelizace je ve skutečnosti milost a povolání vlastní církvi, její nejhlubší identitě. Existuje, aby evangelizovala…“ Ačkoli církev vždy kladla evangelizaci na prioritu, byl to svatý Jan Pavel II., kdo vyzval katolíky, aby zahájili „Novou evangelizaci“. V roce 1983 promluvil ke katolickým biskupům Latinské Ameriky na Haiti a řekl: „Připomínka půltisíciletí evangelizace nabude své plné energie, bude-li závazkem nikoli k reevangelizaci, ale k nové evangelizaci, nové ve svém zápal, metody a výraz.“ To bylo poprvé, kdy svatý Jan Pavel II. použil termín „nová evangelizace“ jako teologický koncept hlásání evangelia znovu těm, kteří již evangelizovali, i těm, kteří nikdy neslyšeli poselství evangelia. SZO? Nejsvětější Trojice, chtějte, abychom lidem pomohli rozhodnout se být úmyslnými učedníky. Novou evangelizaci – přinášení dobré zprávy o Kristu – zaměřujeme na tři vzájemně propojené posluchače:My sami – protože uznáváme, že náš závazek být Kristovým učedníkem je trvalou a celoživotní cestou.Křesťané, kteří slyšeli základní křesťanské poselství, ale mylně se domnívají, že Kristovo poselství jim nemá co nabídnout. Mohou být nazýváni „odpojenými“ nebo „odpadlými“. Lidé, kteří se ještě nesetkali s Ježíšem a evangeliem, často označovaným jako „necírkevní“. JAK ? Neexistuje jediný způsob, jak pomoci lidem poznat Ježíše. Nejsvětější Trojice, sdílení dobré zprávy o Kristu je všezahrnující a zahrnuje naše:Hlava – nemůžeme se bát mluvit radostnou zvěst, mluvit o Ježíši, říkat druhým o našem osobním přátelství s Ježíšem a o tom, jak nám změnil život. Srdce – přibližujeme se k Bohu a jeden k druhému, když dovolíme Duchu svatému vstoupit do našich srdcí a dovolíme, aby dobrá zpráva pronikla do našich srdcíRuce – pracujeme na budování Božího království na zemi, stejně jako to dělal Ježíš, tím, že sloužíme druhým a svědky dobré zprávy tím, jak žijeme své životy

SBCA-CFE new 3D Logo_edited.jpg
Image by K. Mitch Hodge
Image by Mateus Campos Felipe
Image by Rachel Moore

Mise CFE-SBCA

PROHLÁŠENÍ MISE STEWARDSHIP of Sodality blahoslaveného Carla Acutise a katolických evangelizátorů víry Ka Preach SBCA/CFE Ka Preach. Naši správci SBCA a CFE Ka Preach jsou zaměřeni na Krista a jsou vedeni spiritualitou blahoslaveného Carla Acutise. Posíleni naším křtem a vyživováni v eucharistii Inspirováni milostí Ducha svatého Odhodláni naplňovat Kristovo poslání na zemi prostřednictvím modlitebného a radostného slavení našich vírou naplněných liturgií a našeho povolání k evangelizaci obohaceni o víru prostřednictvím modlitby, uctívání a pokračování formace Zasvěcení odpovědní správci svěřených Božích darů. Angažovaný a vstřícný zaměřený na pohostinnost a bezpodmínečné vášnivé služby pro ostatní. V laické misijní práci dosáhnout životů Božího lidu.

Image by Chad Greiter
Image by Walter Gadea

Vize CFE-SBCA

Prohlášení vize „Jako pokřtěný katolík ve víře, který je aktivně viditelný v komunitě, sdílí svou spiritualitu prostřednictvím společenství, družnosti a je oddán službě Bohu.“ Slova k životu podle Matouše 24:14 - "A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům; a pak přijde konec." Galatským 6:9 - A neunavujme se v dobrém dělat: neboť v pravý čas budeme sklízet, pokud neomdlíme“.

Saint Peter's Basilica
Image by Xavier  Coiffic
Praying

ZÁKLADNÍ HODNOTY

Image by K. Mitch Hodge

Základní hodnota Služba evangelizace Sodality blahoslaveného Carla Acutise SBCA s katolickými evangelizátory víry CFE Ka Preach Zahrnuje několik základních prvků: svědectví, dosah, hlásání, pozvání, obrácení a učednictví. Evangelizace katolické víry s mladými lidmi:

 

1. Hlásá Ježíše Krista a dobrou zprávu, aby mladí lidé viděli v Ježíši a jeho poselství odpověď na svůj hlad a způsob, jak žít. Pamatujte: „Neexistuje žádná pravá evangelizace, pokud se nehlásá jméno, učení, život, zaslíbení, Království a tajemství Ježíše Nazaretského, Syna Božího“ (Evangelii Nuntiandi, č. 22);

 

2. Svědkové naší katolické víry v Ježíše Krista a Jeho Církev Jediná Svatá Katolická a Apoštolská Církev nás vede učitelským úřadem podle učení církve vedené Písmem svatým a posvátnými tradicemi, které Katechismus, nauky, dogmata a všechny ostatní aspekty naší víry k prohloubení naší víry a v našich životech – nabízet sebe a naši komunitu víry jako živé modely křesťanské víry v praxi (Mladí lidé potřebují vidět, že jsme autentičtí a že naše víra v Ježíše vede naše životy.)

 

3. oslovuje mladé lidi tím, že je potkává v jejich různých životních situacích, buduje vztahy, poskytuje léčebnou péči a starost, nabízí skutečnou odpověď na jejich hlad a potřeby a zve je do vztahu s Ježíšem a křesťanským společenstvím;

 

4. osobně zve mladé lidi do života a poslání katolického společenství inspirovaného svatým životem a ctnostmi mladého blahoslaveného Carla Acutise, aby mohli zažít podporu, výchovu a péči nezbytnou k tomu, aby žili jako křesťané;

 

5. vyzývá mladé lidi, aby rostli v osobním vztahu s Ježíšem Kristem, osvojili si jeho poselství a připojili se k nám v pokračujícím procesu obrácení, ke kterému nás vyzývá evangelium;

 

6. Vyzývá mladé lidi, aby následovali Ježíše v životě učednictví – utvářeli svůj život ve vizi, hodnotách a učení Ježíše a žili jeho poslání ve svém každodenním životě prostřednictvím svědectví a služby;

 

7. vyzývá mladé lidi, aby byli evangelizátory ostatních mladých lidí, jejich rodin a komunity, kteří využívají internet jako základní platformu a místo pro evangelizaci.

 

8. Společně jako jedna Sodalita v Bohu skrze Ježíše a naší církvi budeme společně pracovat jako laický misionářský služebník zastávající Trojí poslání Krista jako Krále, Kněze a Proroka, jako pokřtěný katolík jsme povoláni být misionářskými učedníky. evangelium sv. Matouše 29:19 říká: „Jděte a učte všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého“.

 

9. Pán se ujal iniciativy, miloval nás jako první (1 Jan 4,19), a proto můžeme jít vpřed, směle přebírat iniciativu, vycházet k druhým, hledat odpadlé, stát na křižovatce a vítat vyvržence. Evangelizovat znamená zpřítomňovat Boží království v našem světě, není-li tento sociální rozměr náležitě zdůrazněn, existuje neustálé riziko zkreslení autentického a integrálního významu poslání evangelizace.

bottom of page